pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - Carnex

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 001824459 2024 09122 004 003 380 001
Датум: 01.07.2024. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта-Изградња линије за уситњавање и хомогенизацију споредних производа животињског порекла категорије 2 и 3, максимално пројектованог капацитета 504 t/mes. мешаног производа, на комплексу постројења у индустрији меса “Carnex“ у Врбасу, Улица Кулски пут 26, на катастарској парцели 4103 к.о. Врбас-град, донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину дана, 28.06.2024. године у складу са чланом 4. и 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем је утврђен обим и садржај предметне студије.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.