Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент

Руководилац одељења: ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ дипл. правник

 • Телефон: 021/7954-098
 • Број факса: 021/704-100
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Web: urbanizam.vrbas.rs

Шеф одсека за заштиту животне средине и енергетски менаџмент: Сања Кораћ

 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обавља управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у области урбанизма, просторног планирања, грађења, становања, експропријације, озакоњења објеката, имовинско-правних послова, заштите животне средине и енергетског менаџмента:

 • Припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину општине, председника Општине и Општинско веће.
 • Врши стручне послове у вези припреме и доношења просторно-планске документације и обавља административне и техничке послове за Комисију за планове, анализира и прати стање у области урбанизма и просторног планирања, решава у управним стварима које се односе на експропријацију и административни пренос непокретности, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, озакоњење објеката и враћање задружне имовине.
 • Обавља управне послове из области становања и води регистар стамбених заједница у складу са важећим прописима.
 • Прати прописе везане за јавну својину и води евиденцију о јавној својини општине, као и евиденцију пословног простора и откупа станова и врши стручне послове у вези расподеле, продаје и коришћења пословног и стамбеног простора у својини општине.
 • Спроводи поступак обједињене процедуре, која се спроводи електронским путем, а која представља скуп поступака и активности у вези са издавањем локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, односно решења за извођење радова за које није потребно издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа од имаоца јавних овлашћења и обезбеђивање услова за прикључење на инфраструктурну мрежу. Доноси решење о одобрењу за постављање монтажних објеката привременог карактера.
 • Oбавља припрему предлога програма развоја општине Врбас, уређивање насеља и простора и то: уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; примену годишњег и средњорочног програма уређења грађевинског земљишта; утврђивање услова, начина и поступка реализације донација општини намењених за уређења јавних површина; учествовање у усаглашавању планова и програма јавних комуналних предузећа у вези са уређивањем грађевинског земљишта, праћења, усмеравања и усклађивања реализације припреме и опремања грађевинског земљишта; преузимање у посед општинског неизграђеног грађевинског земљишта од ранијих власника; праћење инвестиција које се финансирају средствима буџета општине; подношење захтева за издавање аката у складу са Законом о планирању и изградњи у систему Централне евиденције обједињених процедура; спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, и непосредном погодбом и давања у закуп грађевинског земљишта и поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину, као и на послове у вези са поништајем акта којим се отуђује, даје у закуп, односно прибавља грађевинско земљиште, давање сагласности и успостављање права за службеност пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини; Уређење и одржавање улица и саобраћајница, припрему годишњих и средњерочних програма одржавања, заштите и развоја путева и улица, а нарочито: послове који се односе на одржавање и коришћење општинских путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре од значаја за општину, утврђивање накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији општине, старање о ажурном функционисању и развоју у области грађевинског земљишта (катастар евиденција о власништву, објектима, својини земљишта и објеката и степену изграђености инфраструктурних система); послове надзора над реализацијом подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката за заштиту животне средине које реализују јавна комунална предузећа и програма заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине, стручне послове и послове надзора над реализацијом послова из програма инвестиционих активности и услуга из делатности јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина, обављање стручних послова за потребе одржавања, развоја, унапређења и ажурирања географског информационог система (ГИС) намењених раду органа општине и јавних комуналних предузећа, са подацима о просторним јединицама, са стварањем и одржавањем база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора.
 • Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења.


ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

 • Обавља управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области заштите животне средине.
 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће из делокруга заштите животне средине.
 • Врши стручне послове у вези одрживог управљања, очувања природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине, одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине у складу са законским и другим прописима.
 • Непосредно организује и спроводи систем заштите животне средине кроз мере, услове и инструменте за одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак живих бића, обједињава опште и посебне послове извршиоца послова заштите животне средине, ангажовањем на мониторингу животне средине, управљање хемикалијама на јонизационом и нејонизационом зрачењу, домену буке и вибрација и интегрисаном спречавању, контроли смањењу и санацији свих облика загађења животне средине, као и заштити природе управљања отпадом и праћењем конкурса домаћих и међународних институција за заштиту животне средине.
 • Ангажује се на спречавању, контроли, смањењу и санацији свих облика загађивања животне средине.
 • Припрема извештаје, програме и планове, решења и мишљења из области заштите животне средине. Анализира и прати стање у области животне средине.
 • Oбавља послове енергетског менаџмента у локалној заједници као најширег скупа регулаторних, организационих, подстицајних и едукативних мера и активности. Обавља послове прикупљања, праћења и анализе података о начину коришћења енергије обвезника система енергетског менаџмента на нивоу локалне заједнице; припрема програме и планове енергетске ефикасности које доноси Општина; предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији, као и развоју и континуираном унапређењу тог система; подстиче и афирмише спровођење планова, програма и пројеката коришћења алтернативних видова енергије; стара се о припреми годишњег извештаја о реализацији програма и плана енергетске ефикасности на локалном нивоу. Припрема мишљења и сугестије на ефикасан начин коришћења енергије и енергената у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије.