folder Процена утицаја на животну средину - ЗЖС

pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "НОВИ ТРАДИНГ" доо- изградња две силосне ћелије на постојећем комплексу у Змајеву
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "ДИЈАГОНАЛА СОЛАР" доо- изградња соларне елктране "Сунчица 5" у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "ДИЈАГОНАЛА СОЛАР" доо- изградња соларне елктране "Сунчица 4" у Куцури
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја: Carnex" doo - изградња линије за уситњавање и хомогенизацију споредних производа животињског порекла
документ Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja: "DIJAGONALA SOLAR" doo-Izgradnja Fotonaponske elektrane "Sunčica 5" u Kucuri
документ Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja: "DIJAGONALA SOLAR" doo-Izgradnja Fotonaponske elektrane "Sunčica 4" u Kucuri
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја: "НОВИ ТРАДИНГ НС" доо-Изградња две силосне ћелије у индустријском комплексу у Змајеву
документ Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja: "CARNEX" doo-Izgradnja interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Ravnom Selu
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину- УНИОНПРОМЕТ ДОО
pdf Обавештење о донетом решењу и решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: “SUNOKO” doo - изградња, реконструкција и доградња котларнице у производном центру у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "УНИОНПРОМЕТ" доо-Реконструкција и пренамена производног објекта
документ Оглашавање јавног увида у поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину: "СУНОКО" доо- Изградња, реконструкција, доградња и надградња котларнице
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “СУНОКО” доо из Новог Сада- реконструкција котларнице у производном погону у Врбасу
документ Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu: "SUNOKO" doo- izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja kotlarnice u Vrbasu
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “НАША ЗЕМЉА” дoo из Куцуре- изградња погона за производњу биљних масти у Куцури
pdf OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O PODNETOM ZAHTEVU ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : " INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" AD- Premeštanje dela dalekovoda DB 110kV br. 1124/2 TS Vrbas 2-TS Vrbas 1 u Vrbasu
pdf OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O PODNETOM ZAHTEVU ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : " INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" AD- Izgradnja pojedinačnih elektroprenosnih stubova u Vrbasu DB 110kV br. 132/3 TS kula- TS Sbobran u Vrbasu
pdf OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O PODNETOM ZAHTEVU ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : " INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" AD- Izgradnja pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DB 110kV br. 174 TS Srbobran-Vrbas, u Vrbasu
документ Обавештења о поднетим захтевима за одлучивање потреби процени утицаја на животну средину: "НАША ЗЕМЉА" doo- Изградња погона за производњу биљних масти у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “DIJAGONALA ESPRO BP” дoo из Обровца- уизградња соларне електране "Сунчица 3" у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “DIJAGONALA ESPRO BP” дoo из Обровца- уизградња соларне електране "Сунчица 2" у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “DIJAGONALA ESPRO BP” дoo из Обровца- уизградња соларне електране "Сунчица 1" у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “БУРА ШПЕД” дoo из Врбаса-уградња сепаратора масти и уља
документ "ДИЈАГОНАЛА ЕСПРО БП" doo из Обровца- изградња соларне електране "Сунчица 3" у Куцури
документ "ДИЈАГОНАЛА ЕСПРО БП" doo из Обровца- изградња соларне електране "Сунчица 2" у Куцури
документ "ДИЈАГОНАЛА ЕСПРО БП" doo из Обровца - изградња соларне електране "Сунчица 1" у Куцури
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “NOVI TRADING” doo из Змајева-изградња индустријског колосека у Змајеву
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање потреби процени утицаја на животну средину: "BURA ŠPED" doo из Врбаса- изградња пословног објекта и радионице/уградња сепаратора масти и уља
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање потреби процени утицаја на животну средину: "NOVI TRADING NS" doo из Змајева- изградња индустријског колосека у Змајеву
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину : “ТЕЛЕКОМ” doo из Београда- Проширење базне станице мобилне телефоније у БДП
документ Обавештење о поднетом захтеву за давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ" doo из Београда- Проширење базне станице у БДП
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “PNEUGROUP” doo из Београда-прикључак на јавну атмосферску канализацију/ уградња сепаратора масти и уља у Бачком Добром Пољу
документ Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину: "PNEUGROUP" doo из Београда- Изградња сепаратора масти и уља у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
документ ТЕЛЕКОМ обавештење базна станица Бачко Добро Поље
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: “КАРНЕКС” доо из Врбаса- изградња складишта за вештачко ђубриво
документ Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину: "CARNEX" DOO - Изградња магацина за складиштење вештачког ђубрива у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “CARNEX” doo из Врбаса-изгдрадња магацина за складиштење ђубрива у чврстом стању које садрже амонијум-нитрат у Бачком Добром Пољу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” ад из Београда- постављање базне станице мобилне телефоније у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - Постављање базне станице мобилне телефоније у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “CARNEX” doo из Врбаса- доградња интерне станице за снабдевање горивом у Б.Д.Пољу
pdf CASTRO-COP” OZZ из Кулпина- изградња биоенергане у Равном Селу
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја : “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” из Београда - доградња базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: "CASTRO-COP" OZZ - изградња биогасног постројења у Равном Селу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину и решење: ОПШТИНА ВРБАС - Изградња трансфер станице са рециклажним центром у Врбасу (I-фаза)
документ Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД - доградња радио базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: ОПШТИНА ВРБАС - Изградња трансфер станице са рециклажним центром (прва фаза) у Брбасу
pdf ИНОБАЧКА“ д.o.o. из Новог Сада - доградња једног и изградња два објеката у функцији производње префабрикованих бетонских елемената у Савином Селу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: "ИНОБАЧКА" доо
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД - доградња радио базне станице у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и решење: „А1 СРБИЈА“ д.o.o. из Београда -постављање базне станице мобилне телефоније у Змајеву
документ Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: "A1 СРБИЈА" - радио базна станица у Змајеву
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: OZZ "CASTRO COP" - ђубриште и осочара у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - број: 501-17/2021-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "FIN FARM" - доградња економског објекта за држање кока носиља и стајњака на комплексу фарме у Равном Селу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIN FARM" dоо - реконструкција објекта за држање кока носиља и производњу конзумних јаја и изградња објекта за стајњак у Равном Селу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" - базна станица у Змајеву
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: Славко Шуваков - сушара за житарице са пратећом опремом у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" доо -нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Славко Шуваков - сушара за житарице са пратећом опремом у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" dоо - базна станица мобилне телефоније у Змајеву
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "KАРНЕКС" доо- доградња система за наводњавање у Бачком Добром Пољу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину: "TЕЛЕКОМ" доо - нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније „НЦ10 НСУ10 НСЛ10 НСО10 ВРБАС" у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ЈП"ВРБАС-ГАС" доо -Изградња секундарне гасне мреже ниског притиска са мернорегулационим станицама G-100, G-160, G-650 у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "КАРНЕКС" доо -Доградња заливног система у атару Бачког Доброг Поља
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: ЈП "ВРБАС-ГАС" - Изградња секундарне гасне мреже ниског притиска са мернорегулационим станицама G-100, G-160, G-650 у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја: Мировић Ненад-изградња хладњаче за малине у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: пољопривредно газдинство "МИРЧЕТА ЂУРЂИЋ"-изградња хладњаче за воће и објекта за узгој свиња у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "ЕКОЛОЏИ СИСТЕМ"- Погон за сакупљање амбалажног и рециклажног отпада, његово балирање, привремено складиштење и опрема на локацији у Врбасу
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "УНИОНПРОМЕТ" доо- Проширење производне хале за прераду полиетилена у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "УНИОНПРОМЕТ" доо-доградња производне хале за прераду полиетилена у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: "СУНОКО" доо- Изградња биогасног постројења у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину: "VIP MOBLE" doo-радио-базна станица мобилне телефоније
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња транспортног цевовода пречишћене воде II фаза деоница /Ш2/- Бачко Добро Поље /Ш5/ на територији општине Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС- Изградња транспортног цевовода пречишћене воде I фаза деоница Куцура /Ш1/- Змајево /Ш4/ на територији општине Врбас
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС- Изградња транспортног цевовода пречишћене воде III фаза деоница /Ш3/- Равно Село /Ш6/ на територији општине Врбас
документ Обавештење о пријему захтева за сагласност на студију: "СУНОКО" доо из Новог Сада- изградња биогасног постројења снаге 2,4 MW у Врбасу
документ Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-36/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-39/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза III
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-38/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза II
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-37/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза I
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-34/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
документ Обавештење о поднетом захтеву: "VIP MOBILE" doo- постављање радио базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву: Гужвица Бојана-изградња економског објекта за узгој свиња у Бачком Добром Пољу
pdf Обавештење о донетом решењу: "VIP MOBILE" dоо- радо базна станица у Врбасу
pdf Обавештење о донетом решењу: ОZZ "CASTRO COP" doo- изградња заливног система у Равном Селу
документ Обавештење о поднетом захтеву: "VIP MOBILE" doo - постављање радио базне станице у Врбасу
документ Обавештење о поднетом захтеву: ОZZ "CASTRO-COP" - Изградња заливног система
pdf Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-постројење за аерацију и филтрирање сирове воде за пиће у Врбасу
pdf Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња резервоара питке воде (V=1000 m3) у Врбасу
pdf Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња бунара Б-8,Б-9,Б-10/2, Б-11 и Б-12 за водоснабдевање
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - број: 501-31/2019-IV/05
документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Број: 501-30/2019-IV/05
pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину и решење пројекта - Баровић Милица - Изградња економског објекта за узгој оваца
документ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ОПШТИНА ВРБАС- Изградња и опремање бунара Бп-8,9,10/2,11 и 12 за водоснабдевање општине Врбас
документ Обавештење о поднетом захтеву: ОПШТИНА ВРБАС-изградња и опремање бунара Бп-9 у Врбасу, број 501-28/2019-IV/05