Планска документација

Просторни планови

Јавни увид у нацрт Регионалног просторног плана АП Војводине од 2021-2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АП Војводине

Преузми    

Измене и допуне просторног плана општине Врбас

Графика   Сл. лист

Просторни план општине Врбас

Графика Текст Сл. лист

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)

    Сл.гл.РС

Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Kелебија)

 
Графика Текст   
Врбас

Просторни план подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала Хидросистема ДТД Врбас–Бездан од ушћа у канал Бечеј–Богојево до хидрочвора Врбас

 
Графика Текст   

 

 

Планови генералне регулације

План генералне регулације за насељено место Врбас

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације за насељено место Бачко Добро Поље

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта (2007)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура (2012)

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Равно Село (2008)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Равно Село (2012)

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Савино Село са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта (2008)

Графика Текст Сл. лист

План генералне регулације насеља Змајево (2009)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево (2012)

Графика Текст Сл. лист

Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас 11/14")

Графика Текст Сл. лист

 

 

Планови детаљне регулације

План детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 3/05)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 6/07)

Графика Текст Сл. лист

Измене и допуне плана детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 2/11)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације градског гробља у Врбасу (блок 72)(„Сл. лист општине Врбас“ 3/07)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блока број 96 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 4/10)

Графика Текст

Сл. лист

Сл. лист

План детаљне регулације дела блока 93 и блока 97 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 3/05)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас 18/08")

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације централног постројења за пречишћавање отпадних вода (цппов) Врбаса и куле у Врбасу („Сл. лист општине Врбас“ 3/07)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације комплекса бензинске станице („Мандић“) са леве стране аутопута е-75 хоргош-суботица–београд на стационажи км 86+200 („Сл. лист општине Врбас“ 25/09)

Графика   Сл. лист

План детаљне регулације радне зоне у Врбасу у блоковима број „88,89,96,97 и 98“ („Сл. лист општине Врбас“ 8/12)

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације блока 26 у Врбасу („Сл. лист општине Врбас 18/15")

Графика   Сл. лист

План детаљне регулације блока 25 у Врбасу

Графика Текст Сл. лист

План детаљне регулације дела радне зоне уз ДП IБ реда број 15 у к.о. Врбас-атар 

Графика   Сл. лист
План детаљне регулације блока 20 у Врбасу Графика   Сл. лист
Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу
Графика
   
Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 35 у Врбасу
Графика