folder Локални регистар извора загађења

 

Шта је Локални регистар извора загађења

Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ) је скуп систематизованих информација и података о изворима загађивања  животне средине, односно, представља регистар свих људских активности на територији једне локалне заједнице,  које могу да имају негативан утицај на квалитет животне средине и здравље грађана.  

ЛРИЗ представља информациони подсистем Националног регистра извора загађивања (НРИЗ  који води Агенција за заштиту животне средине) и  који се,  у складу са Законом о заштити животне средине, води у јединицама локалних самоуправа.

 

Ко су обвезници достављања података за Локални регистар извора загађивања

У складу са Законом о заштити животне средине, сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисије загађујућих материја у ваздух, воду и тло, као и настанак отпада, односно, које испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, у смислу Листа 2-Списак делатности Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања  података и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања, у обавези су да податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада,  уносе у ЛРИЗ.  

 

Како доставити податке за колани регистар извора загађивања

Сви обвезници попуњавају прописане обрасце:

Попуњене обрасце обвезници достављају до 31. марта текуће године, за период од 01. јануара до 31. децембра, за претходну календарску годину.

Попуњени обрасци се достављају на следећи начин:

- један комплет попуњених образаца достава се у електронској форми, без потписа и овере, на e-mail адресу руководиоца Одељења: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- један комплeт попуњених, оверених, одштампаних и укоричених образаца, доставља се путем поште на адресу: Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менанџмент, Улица маршала Тита 89, са назнаком “За локални регистар извора загађивања“.

За додатне информације, можете се обратити контакт особи, Наталија Тривковић, 021 7954 096

Прописи :