Допринос за уређење грађевинског земљишта

ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Табеларни преглед коефицијената доприноса за уређивање грађевинског земљишта  по m² корисне површине

цена станова новоградње II полугодиште 2023 године (рсд/m2)

113.851,00

 

 

зона

I

II

III

IV

V

VI

VII

коефицијент зоне

0,1

0,08

0,065

0,05

0,04

0,03

0,004

Коефицијент намене

породично становање

главни

0,318

3.620,46

2.896,37

2.172,28

1.810,23

1.448,18

1.086,14

362,05

помоћни 30%

0,0954

1.086,14

868,91

651,68

543,07

434,46

325,84

108,61

економски20%

0,0636

724,09

579,27

434,46

362,05

289,64

217,23

72,41

вишепородично становање

главни

0,7640

8.698,22

6.958,57

5.218,93

4.349,11

3.479,29

2.609,46

869,82

помоћни 30%

0,114966

2.609,46

2.087,57

1.565,68

1.304,73

1.043,79

782,84

260,95

комерцијана непокретност

главни

0,764

8.698,22

6.958,57

5.218,93

4.349,11

3.479,29

2.609,46

869,82

помоћни30%

0,2292

2.609,46

2.087,57

1.565,68

1.304,73

1.043,79

782,84

260,95

остале намене

главни

0,229

2.607,19

2.085,75

1.564,31

1.303,59

1.042,88

782,16

260,72

помоћни30%

0,0687

782,16

625,73

469,29

391,08

312,86

234,65

78,22

са попустом 30% за плаћење једнократно

цена станова новоградње II полугодиште 2023 године (рсд/m2)

113.851,00

 

зона

I

II

III

IV

V

VI

VII

коефицијент зоне

0,1

0,08

0,065

0,05

0,04

0,03

0,004

Коефицијент намене

породично становање

главни

0,318

2.534,32

2.027,46

1.520,59

1.267,16

1.013,73

760,30

253,43

помоћни 30%

0,0954

760,30

608,24

456,18

380,15

304,12

228,09

76,03

Економски 20%

0,0636

506,86

405,49

304,12

253,43

202,75

152,06

50,69

вишепородично становање

главни

0,7640

6.088,75

4.871,00

3.653,25

3.044,38

2.435,50

1.826,63

608,88

помоћни 30%

0,114966

1.826,63

1.461,30

1.095,98

913,31

730,65

547,99

182,66

комерцијана непокретност

главни

0,764

6.088,75

4.871,00

3.653,25

3.044,38

2.435,50

1.826,63

608,88

Помоћни 30%

0,2292

1.826,63

1.461,30

1.095,98

913,31

730,65

547,99

182,66

остале намене

главни

0,229

1.825,03

1.460,03

1.095,02

912,52

730,01

547,51

182,50

Помоћни 30%

0,0687

547,51

438,01

328,51

273,75

219,00

164,25

54,75

 

За обрачун  доприноса  утврђују се следеће урбанистичке зоне:

ПРВА ЗОНА

Насеље Врбас: Блокови број 35, 36, 44, 45 оивичени улицама: Народног фронта, Густава Крклеца, Саве Ковачевића и Иве Лоле Рибара.

ДРУГА ЗОНА

Насеље Врбас: Блокови број 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, оивичени са северне стране каналом Бездан – Врбас са источне стране Бачком улицом, са јужне стране улицом Данила Бојовића, са западне стране улицом V Пролетерске бригаде.

ТРЕЋА ЗОНА

Насеље Врбас: Блок број 13, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 30, 31, 38, 39, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, који су са севера оивичени каналом Бездан – Врбас, са истока улицама Петра Шегуљева и Бранка Радичевића, са југа пругом Врбас – Бечеј, са запада пругом Београд – Суботица изузев блокова који су припали другој и првој зони.

ЧЕТВРТА  ЗОНА

Насеље Врбас: Блок број 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 32, 40, 41, 57, 58, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, који су оивичени са севера границом грађевинског подручја од укрштања пруге Београд  –Суботица и пута за прву управу према болници у Виноградима укључујући и болницу, границом грађевинског подручја према истоку до улице Миливоја Чобанског, улицом Миливоја Чобанског до источне границе грађевинског подручја, границом грађевинског подручја са истока, југа и запада, каналом,  као и канал Бездан – Врбас до железничког моста и даље пругом Београд – Суботица изузев блокова који припадају првој, другој  и трећој зони.

  • Траса жељезничке пруге у обухвату грађевинског реона.

 

ПЕТА ЗОНА

  • Насеље Врбас: Блок број 3 и 4, 56, 64, 65, 72, 73, 81, 88, 89, 90, 96, 97, 98, источно од пруге Београд – Суботица и северно од канала Бездан – Врбас, као и блокови северно од улице Миливоја Чобанског.
  • Цело насеље Бачко Добро Поље.
  • Цело насеље Змајево.
  • Цело насеље Куцура.

 

ШЕСТА  ЗОНА

  • Цело насеље Савино Село.
  • Цело насеље Равно Село.

 

СЕДМА ЗОНА

  • Ванграђевински реон општине Врбас у којем је планским документом предвиђена изградња.
  • Насеље Косанчић.

Уколико је улица граница између две зоне цела јавна површина се сврстава у зону са већим коефицијентом намене.

Обала Великог бачког канала уколико није у обухвату блока сврстава се у зону блока који се непосредно граничи са обалом.

Укупно обрачунати допринос за уређивање грађевинског земљишта, умањује се за одређени проценат за земљиште које је непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, у складу са следећом табелом:

 

процентуално учешће

коефицијент комуналне опремљености

саобраћајница

20%

0,2

водовод

6%

0,06

канализација

8%

0,08

ел.мрежа

6%

0,06