folder Урбанистички пројекти

archive УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕРПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, П+1+Пк, НА К.П. 8582; К.О. ВРБАС-ГРАД и Потврда урбанистичког пројекта
archive Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу станице за снабдевање горивима „ Врбас 1“, на кат.парцели број 6898 к.о. Врбас-град, број Е 2911
pdf Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамебог објекта спратности П+1+Пк, на кат.парцели број 8582 к.о. Врбас-град
pdf Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу интерне станице за снабдевање горивом моторних возила, на к.п. 3083 и 3086 К.О.Равно Село
pdf Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу гараже за грађевинску механизацију на к.п. 9841/5; К.О. Врбас-град
default Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонтске разраде локације за пренамену, реконструкцију, доградњу и надградњу стамбеног објекта, po+p+1
default Урбанистички пројекат за к.п. 7666 и 7667, Врбас-град
default Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу биоенергане снаге 0.2mw на катастарској парцели број 3866/2 у к.о. Равно Село број 01-234/2021 од октобра 2021. године
default Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+1+Пк, на катастарској парцели број 7819/2 к.о. Врбас-град, подносиоца захтева „Spirala invest“ doo Врбас из Врбаса
default Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације к.п. 7819/2 к.о. Врбас – град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (п+1+пк)
default Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 7591 К.О. Врбас-град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+1)
default Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за парцелу број 7983/2 k.o. Врбас-град
default Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу два вишепородична стамбена објекта, спратности П+1+Пк, на катастарским парцелама број 5096 и 5097 КО Врбас - град
default Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу биогасног постројења снаге 2.4 MW на катастарској парцели број: 4006/1 КО Врбас - град
default Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за парцелу број 7754 k.o. Врбас-град
default Урбанистички пројекат водозахвата
default Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 683/2 К.О. Врбас за изградњу објекта Одељења хемодијализе са пратећим садржајима
default Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 7765 К.О. Врбас-град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+1) и гараже (П+0)
default Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 5247 К.О. Врбас-град за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет)