pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину- УНИОНПРОМЕТ ДОО

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне  послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 001367293202409122004003380001
Датум: 29.04.2024. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне  послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Реконструкција, пренамена и доградња постојећег пословно производног објекта П+1 (пренамена производног дела објекта) у магацин готових полиетиленских производа, укупног капацитета складиштења 110t, на локацији у Врбасу, Улица Арчибалда Рајса 2, на катастарској парцели број10956 к.о. Врбас-град, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број 001367293202409122004003380001 од 29.04.2024. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, донета је одлука којом је утврђено да  за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.