pdf Обавештење о донетом решењу и решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: “SUNOKO” doo - изградња, реконструкција и доградња котларнице у производном центру у Врбасу

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбенo-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 001009040 2024 09122 004 003 380 001
Датум: 22.4.2024. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

Општинска управа општине Врбас, Одељење урбанизам и просторно планирање, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је за поднет захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, који је поднео носиоц пројекта ,“SUNOKO” doo, Булевар ослобођења 60, Нови Сад, у поступку одлучивања, донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину од 19.4.2024. године.

Решењем о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину:

  • Дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, број Р-16-24 од фебруара 2024. године („МБ Конструктор“ доо из Куле, Улица 1. маја број 16) - Изградња, реконструкција, доградња и надградња дела објекта мазутне котларнице са уградњом парног котла на погонско гориво-земни гас, укупне производне снаге 50 МW, на комплексу производног центра Врбас у Врбасу, Улица Кулски пут бб, на катастарској парцели број 4075/1 к.о. Врбас.
  1. Обавезан је носилац пројекта, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим прописаним мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији, тачка 8 - Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је могуће отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину:
  • Мере предвиђене законским и другим прописима, нормативима и стандардима;
  • Мере заштите у току извођења радова;
  • Мере заштите у току редовног рада;
  • Мере које ће се предузети у случају удеса;
  • Мере заштите након престанка рада;
  • Мере одговора на удес и отклањање последица удеса;
  • Обавезан је носилац пројекта, да при раду и редовном експлоатисању складишта за вештачко ђубриво, као и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији, тачка 9. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежноj инспекцији за заштиту животне средине.

Донето Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).