pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “СУНОКО” доо из Новог Сада- реконструкција котларнице у производном погону у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-21/2023-IV/05
Датум: 11.12.2023. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња, реконструкција, доградња и надградња дела објекта мазутне котларнице са уградњом парног котла на погонско гориво-земни гасна, укупне производне снаге 50 МW, на комплексу производног центра Врбас у Врбасу, на катастарској парцели број 4075/1 к.о. Врбас, који је поднео носилац пројекта, СУНОКО“ дoo из Новог Сада, Булевар ослобођења 60, донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину дана, 8.12.2023. године у складу са чланом 10. став 4. и 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем је утврђен обим и садржај предметне студије и то:

 1. Подаци о носиоцу пројекта;
 2. Опис локације на којој се планира извођење пројекта;
 3. Опис предметног пројекта;
 4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;
 5. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација);
 6. Опис могућих значајнијих утицаја на животну средину;
 7. Процена утицаја на животну средину у случају удеса;
 8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања
 9. сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;
 10. Програм праћења утицаја на животну средину (мониторинг и извештавање);
 11. Нетехнички приказ података наведених у тачкама од 2. до 9.;
 12. Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.