pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “DIJAGONALA ESPRO BP” дoo из Обровца- уизградња соларне електране "Сунчица 2" у Куцури

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-17/2023-IV/05
Датум: 20.10.2023. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња фотонапонске електране „Сунчица 2“ за производњу електричне енергије са припадајућим ТС1, ТС2 и ТС3, укупне производне снаге 9,99 MW на локацији у Куцури, потес: пашњак, на катастарској парцели број 1912/121 к.о. Куцура, који је поднео носилац пројекта, „DIJAGONALA ESPRO BP“ DOO из Обровца, Улица Војвођанска број 55 (МБ 20786752), донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину, у складу са чланом 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. („Сл. гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда засебне студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем су прописане минималне опште мере за заштиту животне средине .

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.