pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “PNEUGROUP” doo из Београда-прикључак на јавну атмосферску канализацију/ уградња сепаратора масти и уља у Бачком Добром Пољу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-11/2023-IV/05
Датум: 23.5.20223. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину 

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња прикључка пословних објеката на атмосферску канализацију/уградња сепаратора масти и уља, укупног радног протока Qmax=100l/s и запремине 5200l на локацији у Врбасу, у Улици октобарска 1, на катастарској парцели број 5246, на којој је носилац пројекта власник земљишта и припадајућих објеката и на катастарској парцели број 10906-део к.о. Врбас-град, на којој је Општина Врбас имаоц права, који је поднео носилац пројекта, „PNEUGROUP“ doo из Београда/Земун, Улица Батајнички друм 14-део 14 (МБ 17403729  ПИБ 101742061), донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-11/2023-IV/05 од 8.5.2023. године у складу са чланом 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда засебне студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем су прописане минималне опште мере за заштиту животне средине .

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.