pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне  послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-10/2023-IV/05
Датум: 28.04.2023. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

 

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне  послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта – Базна станица мобилне телефоније „НС45, НСУ45, НСЛ45, НСО45 и НСЈ45 БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ“ на локацији у Бачком Добром Пољу, Маршала Тита 120, на катастарској парцели број 1/2 к.о. Бачко Добро Поље, који је поднео носилац пројекта „Телеком Србија“ Предузеће за телекомуникације а.д. из Београда, Таковска 2, донето Решење о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта, број 501-10/2023-IV/05 од 27.04.2023. године.           

Решењем о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта, донета је одлука којом је утврђено, да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем је прописан обим и садржај предметне студије.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.