pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину: “КАРНЕКС” доо из Врбаса- изградња складишта за вештачко ђубриво

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбенo-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2022-IV/05
Датум: 14.11.2022. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

Општинска управа општине Врбас, Одељење урбанизам и просторно планирање, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је за поднет захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, који је поднео носиоц пројекта „CARNEX“ doo из Врбаса, Кулски пут 26 (МБ 08055904), у поступку одлучивања, донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину од 8.11.2022. године.

Решењем о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину:

  • Дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, број 05-586/NS од 12.09.2022. године - Изградња магацина за складиштење ђубрива у чвртом стању које садрже амонијум-нитрат, у којем се максимално складишти 230 t ђубрива (површина складишта 1912,68 m2), у оквиру комплекса у сврху пољопривредне производње, на локацији у Бачком Добром Пољу, на катастарској парцели број 1310 к.о. Бачко Добро Поље, коју је израдило предузеће „INSTITUT GLOBAL ECOLOGY SAFETY SYSTEM“ doo из Новог Сада, Улица народног фронта 10/V.
  • Обавезан је носилац пројекта, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим прописаним мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији, тачка 8 - Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину:
  • Мере предвиђене законским и подзаконским актима;
  • Мере које ће се предузети у случају удеса;
  • Планови и техничка решења заштите животне средине (Мере заштите у току припремних радова; Мере заштите у редовног рада; Организационе мере-систем управљања безбедношћу; Мере заштите од пожара; Додатне мере заштите; Мере одговора на удес у пројекту; Мере заштите по престанку рада пројекта.
  • Обавезан је носилац пројекта, да при раду и редовном експлоатисању складишта за вештачко ђубриво, као и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији, тачка 9. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежноj инспекцији за заштиту животне средине.

 

Донето Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).