pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “CARNEX” doo из Врбаса-изгдрадња магацина за складиштење ђубрива у чврстом стању које садрже амонијум-нитрат у Бачком Добром Пољу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-18/2022-IV/05
Датум: 22.7.2022. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност, да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња магацина за складиштење ђубрива у чвртом стању које садрже амонијум-нитрат, у којем се максимално складишти 230 t ђубрива (површина складишта 1912,68 m2), у оквиру комплекса у сврху пољопривредне производње, на локацији у Бачком Добром Пољу, на катастарској парцели број 1310 к.о. Бачко Добро Поље, који је поднео носилац пројекта, „CARNEX“ DOO из Врбаса, Кулски пут 26 (МБ 08055904), донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину од 18.7.2022. године у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да je за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем je утврђен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину предметног пројекта и прописан крајњи рок за подношење захтева за сагласност исте студије.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.