pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” ад из Београда- постављање базне станице мобилне телефоније у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-17/2022-IV/05
Датум: 9.6.2022. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Постављање базне станице мобилне телефоније „НС303 НСУ303 НСЛ303 Врбас-исток“ са припадајућим антенским системом, укупне израчне снаге: за UMT2100 је 966W по секторима, за GMS900 је 418W по секторима, за LTE1800 je 1883,6 W по секторима и за LTE800 је 1004,6W по секторима, на локацији у Врбасу, на крову пословног објекта, на катастарској парцели број 9934/2 к.о. Врбас-град, Улица Сивч Јовгена број бб, који је поднео носилац пројекта, “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” предузеће за телекомуникације а.д. (МБ17162543), из Београда, Таковска број 2, донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину од 7.6.2022. године у складу са чланом 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем су прописане минималне опште мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.