pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину и решење: ОПШТИНА ВРБАС - Изградња трансфер станице са рециклажним центром у Врбасу (I-фаза)

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-10/2022-IV/05
Датум: 7.2.2022. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање,  стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је решавајући по Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња трансфер станице са рециклажним центром у Врбасу (I-фаза), у атару Врбаса код „целулозе“, на катастарским парцелама број: 2539, 2540, 2541, 3355, 3353/1 и 3113 к.о. Врбас, који је поднео носилац пројекта, ОПШТИНА ВРБАС из Врбас, Маршала Тита 89, донела Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-10/2022-IV/05 од 2.2.2022. године у складу са чланом 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда засебне студије о процени утицаја на животну средину. Истим Решењем су прописане минималне опште мере за заштиту животне средине, уважавајући чињеницу, да ће Студија о процени утицаја на животну средину изградње регионалне санитарне депоније у Новом Саду сагледати утицај на животну средину целог система у оквиру Регионалног центра, утврдити и прописати специфичне мере и услове за заштиту животне средине, укључујући и реализацију предметног пројекта изградње трансфер станице и рециклажног центра у Врбасу.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину и биће објављено на интернет адреси https://urbanizam.vrbas.net/ и постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас.