pdf ИНОБАЧКА“ д.o.o. из Новог Сада - доградња једног и изградња два објеката у функцији производње префабрикованих бетонских елемената у Савином Селу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-22/2021-IV/05
Датум: 22.12.2021. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта-Доградња постојећег објекта (P=6.396,00m2) и изградња два производна објеката (P=2х1.007,75m2) у функцији производње префабрикованих бетонских елемената и пратеће функције, спратности П+0, укупног планираног капацитета производње 11t/h на локацији у Савином Селу, Ул. Петра Драпшина бб, на катастарским парцелама број 2933/17, 2933/18 и 2933/19 к.о. Савино Село, који је поднео носилац пројекта „ИНОБАЧКА“ доо (МБ 08221154) из Новог Сада, Булевар ослобођења 30А, донела Решење о обустави поступка, број 501-22/2021-IV/05 од 16.12.2021. године у складу са чланом 4. и 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), члана 101. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аут.тумач.).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука, којом је утврђено, да за одлучивање по предметном захтеву није било чињеница за поступање у управној ствари.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину.