документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: "ИНОБАЧКА" доо

 -  доградња постојећег објекта и изградња два производна објекта у функцији производње префабрикованих бетонских елемената и пратеће функције