pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и решење: „А1 СРБИЈА“ д.o.o. из Београда -постављање базне станице мобилне телефоније у Змајеву

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и просторно планирање, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2021-IV/05
Датум: 15.10.2021. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

 

Општинска управа Врбас, Одељење урбанизам и просторно планирање, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је за захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, који је поднео носиоц пројекта „А1 СРБИЈА“ д.o.o. из Београда (МБ: 20220023), Милутина Миланковића бр. 1ж, преко пуномоћника „ЛАБИНГ“ доо из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68, донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-19/2021-IV/05 од 24.10.2021. године.

Решењем о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину:

 • Дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, број 2156/2021 од јула 2021. године - Постављање опреме за базну станицу мобилне телефоније „НС2509_01_НС Змајево_центар“, на локацији у Змајеву у Улици Петра Драпшина бр. 48, на звонику Српске православне цркве Светог Оца Николаја, на кат.парц. бр. 995 к.о. Змајево  на којој је имаоц права Српска православна црквена општина Змајево из Змајева, Петра Драпшина бр. 55,  израђену од стране предузећа „Лабинг“ д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68.
 • Обавезан је носилац пројекта, „А1 СРБИЈА“ д.o.o. из Београда, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим прописаним мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији, тачка 8 - Опис мера за предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину :
  • Мере предвиђене законском регулативом (опште обавезе и законска регулатива);
  • Мере током извођења грађевинских радова;
  • Мере током редовног рада;
  • Мере у случају удеса;
  • Мере по престанку рада базне станице;
  • Мере заштите од нејонизујућег зрачења;
 • Обавезан је носилац пројекта „А1 СРБИЈА“ д.o.o. из Београда, да при раду предметне базне станице мобилне тефоније и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији, тачка 9. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежноj инспекцији за заштиту животне средине.
 • Обавезан је носилац пројекта „А1 СРБИЈА“ д.o.o. из Београда, да пре пуштања у рад предметне базне станице мобилне телефоније:
  • Пројекат изведе у складу са свим условима, одобрењима и сагласностима у складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021) и Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, број 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон и 6/2020 – др. закон);
  • Изврши прво контролно мерење нивоа електромагнетног зрачења у року од 30 дана након инсталисања базне станице мобилне телефоније;
  • Исходоје одобрење о коришћењу извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса од надлежног министарства, уколико Извевштај о извшеним мерењима нивоа електромагнетног поља у околини извора зрачења при максималном оптерећењу након изградње извора потврди, да је исти извор зрачења од посебног интереса.                                                                                                                                                                                                               
  • Редовно врши мерење нивоа електромагнетног зрачења једном сваке друге године у складу са прописима.

Донето Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs . 

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).