pdf Обавештење о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину - број: 501-17/2021-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Oдсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-17/2021-IV/05
Датум: 2.7.2021. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја на животну средину

 

Општинска управа Врбас, Одељење урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је за поднет захтев носиоца пројекта „Kарнекс“ д.o.o. из Врбаса (МБ: 08055904), ул. Кулски пут бр. 26, а у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, број 1894/2021 од априла 2021. године и Студију -допуна, број 1894-1/2021 од јуна 2021. године, пројекта- Доградња система за наводњавање „Бачко Добро Поље“, за потребе наводњавања површине сса 120hа пољопривредног земљишта у атару Општине Врбас, на кат.парц. број: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033/1, 2033/4, 2034/2, 2021, 2006, 2007, 2008, 2009, 2022, 2023, 2339, 2340, 2341 и 2342  све у к.о. Равно Село и нa кат.парц. број: 2774 и 2773 све у к.о. Бачко Добро Поље, , донело Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, број 501-17/2021-IV/05 од 30.6.2021. године.

Решењем о сагласности на предметну Студију:

- Дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, број 1894/2021 од априла 2021. године и Студију -допуна, број 1894-1/2021 од јуна 2021. године израђене од стране предузећа „Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој“ д.о.о. из Новог Сада (МБ: 08187533), ул. Краљевића Марка бр. 11;

- Обавезан је носилац пројекта, „Kарнекс“ д.o.o. из Врбаса, да пројекат изведе и редовно експлоатише у свему у складу са постојећим мерама и условима за заштиту животне средине и посебно предвиђеним мерама за ову врсту пројекта, за околности дефинисане у предметној Студији, тачка 8- Опис мера за спречавање, смањење и где је то могуће отклањања  сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину и у Студији -допуна:

  • Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;
  • Мере као техничка решења заштите (превентивне мере; предвиђене техничке мере);
  • Мере за безбедност и заштиту здравља на раду (превентивне мере; мере које треба предузети у случају удеса).

- Обавезан је носилац пројекта „Kарнекс“ д.o.o. из Врбаса, да при раду постројења и по трајном престанку рада истог спроводи Програм праћења утицаја на животну средину дефинисаног у предметној Студији, тачка 9. и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежном органу за заштиту животне средине.

Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта је коначно. Против овог решења, подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор, сходно одредбама члана 26. Закона о процени утицаја на животну средину средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).