pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "FIN FARM" - доградња економског објекта за држање кока носиља и стајњака на комплексу фарме у Равном Селу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-16/2021-IV/05
Датум: 25.5.2021. године
ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животу средину пројекта- 1) Реконструкција, доградња и надоградња два економска објекта за држање кока носиља и производњу конзумних јаја, пројектованог капацитета 18.482 комада кока носиља по једној етажи, односно укупно 36.964 комада по објекту и 2) Изградња помоћног објекта за стајњак, у оквиру постојећег комплекса фарме,  Улица Владимира Каљевића 27, на катастарским парцелама 3874 и 3875/2 к.о. Равно Село, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-16/2021-IV/05 од 20.5.2021. године у складу са чланом 4. и 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину.