документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIN FARM" dоо - реконструкција објекта за држање кока носиља и производњу конзумних јаја и изградња објекта за стајњак у Равном Селу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-15/2021-IV/05
Датум: 7.5.2021. године
ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, “VIN FARM” doo из Кулпина (МБ08490236), Улица ледине 77, поднео овом Одељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Реконструкција, доградња и надоградња економског објекта за држање кока носиља и производњу конзумних јаја и изградња помоћног објекта за стајњак, у оквиру постојећег комплекса фарме,  Улица Владимира Каљевића 27, на катастарским парцелама 3874 и 3875/2 к.о. Равно Село.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009). Исто ће бити објављено на интернет порталу Oпштине Врбас и постављено на огласне табле у Општинској управи Врбас и надлежној МЗ.