pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" - базна станица у Змајеву

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-14/2021-IV/05
Датум: 28.4.2021. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89

 

Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Oдсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, решавајући по захтеву у предмету одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта „VIP MOB“ д.о.о. из Београда (МБ: 20220023), Ул. Милутина Миланковића бр. 1/Ж, које заступа пуномоћник „Labing“ д.o.o. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр.  68, на основу члана 4. и члана 10. став 4. и 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), Правилника о садржини студије о процени утицаја на животу средину („Сл. гласник РС“, број 69/2005), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и и 95/2018-аут.тумач.) и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о општинској управи („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019, 28/2019 и 39/2020), руководилац Одељења Смиљана Томашевић, на основу овлашћења из решења начелника Општинске управе општине Врбас број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о потреби процене утицаја на животну средину

I. УТВРЂУЈЕ СЕ да је за Пројекат -постављање опреме за базну станицу мобилне телефоније „НС2509_01_НС Змајево_центар“, укупне израчне снаге, и то: за GSM900 систем излазна снага је 319,15W/по каналу, за UMTS систем излазна снага је 428,55W/по каналу и за LTE800 систем излазна снага је 327,72W/по каналу, на локацији у Змајеву у Улици Петра Драпшина бр. 48, на звонику Српске православне цркве Светог Оца Николаја, на кат.парц. бр. 995 к.о. Змајево, потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

 

II. УТВРЂУЈЕ СЕ обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, и то:

 • Подаци о носиоцу пројекта;
 • Опис локације на којој се планира извођење пројекта;
 • Опис предметног пројекта;
 • Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;
 • Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација);
 • Опис могућих значајнијих утицаја на животну средину;
 • Процена утицаја на животну средину у случају удеса;
 • Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;
 • Програм праћења утицаја на животну средину (мониторинг и извештавање);
 • Нетехнички приказ података наведених у тачкама од 2. до 9.;
 • Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

 

III. За потребу израде студије о процени утицаја на животну средину предметног пројекта одређује се да иста, обухвати квалитативни и квантитативни приказ утицаја и промена на животну средину и утврђених мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег негативног утицаја на животну средину при постављању опреме, у току редовног рада, за случај удеса и по престанку рада, односно измештању или уклањању.

 

IV. Носилац пројекта „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда (МБ: 20220023) је у обавези да захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта поднесе на прописаном образцу, најкасније у року од годину дана од дана пријема овог решења и уз исти приложи: три примерка студије у аналогном облику, један у електронском облику и ово решење.

 

О б р а з л о ж е њ е

Носилaц пројекта „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда (МБ: 20220023), поднео је дана 17.03.2021. године захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину Пројекта- постављање опреме за базну станицу мобилне телефоније „НС2509_01_НС Змајево_центар“, укупне израчне снаге, и то: за GSM900 систем излазна снага је 319,15W/по каналу, за UMTS систем излазна снага је 428,55W/по каналу и за LTE800 систем излазна снага је 327,72W/по каналу, на локацији у Змајеву у Улици Петра Драпшина бр. 48, на звонику Српске православне цркве Светог Оца Николаја, на кат.парц. бр. 995 к.о. Змајево, у складу са чланом 4. и 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009).

Уз захтев су приложени уредно попуњен упитник за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и пратећа документација:

 • Копија Информације о локацији број 353-3/2020-IV/05 од 24.02020. године, издатa од стране Општинске управе општине Врбас, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент,
 • Копија Идејног решења -технички опис, број 04-02/20/20/IR-REV.03 од јануара године, израђено од стране „Телемонтажа“ д.о.о. Александровац (МБ: 20852755),
 • Копија Уговора о закупу од 2020. године, закључен између Српске православне цркве- Епархија Бачка из Новог Сада, као закуподавца и „Vip mobile“ д.o.o. из Београда, као закупца,
 • Копија Извода из листа непокретности број 931 к.о. Змајево, издатим од стране РГЗ Служба за катастар непокретности Врбас, број 952-1/2019-2428 од 011.2019. године,

-Копија обавештења о промени пословног имена број К39/21 од 07.04.2021. године од „А1 Србија“ д.о.о. из Београда и

 • Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање решења, таксиране на 2.100,00 дин. и 550,00 дин.

Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, овај орган је утврдио, да је носилац пројекта у остављеном року Захтевом за допуну поднеска од 18.03.2021. године, поднео уредан захтев, приложио сву потребну документацију у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину и пружио доказ о уплаћеним републичким административним таксама за подношење захтева и издавање решења, сагласно одредбама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, број 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 -усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађени дин. изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин. износ, 89/2019, 90/2019-испр., 98/2020 -усклађени дин. изн. и 144/2020).

Поступајући по поднетом захтеву, овај орган је Обавештењем од 07.04.2021. године, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину обавестило органе, организације и јавност о поднетом захтеву и приложеној документацији, огласнило јавни увид и дефинисало време и место јавног увида. Обавештење је постављено на огласне табле Општинске управе општине Врбас и МЗ Змајево и објављено на сајту https://urbanizam.vrbas.net/ zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs. Након јавног увида у трајању од десет дана, констатовано је службеном Белешком од 19.04.2021. године, да није било интересената за јавни увид, примедби нити достављених мишљења.

Увидом у општи захтев и приложену документацију за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, уважавајући предложено техничко решење и резултате прорачуна електромагнетне емисије из планиране базне станице, утврђено је да, носилац пројекта планира постављање базне станице на верски објекат који припада јавним осетљивим објектима, као и на земљишту које је у смислу важећих планских документа намељено за становање у централној зони насељеног места Змајево, тако да се изводи закључак да предметни пројекат у редовном режиму рада при максималним капацитетима, а које превазилазе прописане граничне и релевантне капацитете (ефекат израчне снаге више од 250W) за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, може негативно утицати на околни простор.

Како би се утврдила сложеност утицаја нејонизујуће електромагне емисије, обим и кумулативан ефекат и на основу тога прописале адекватне мере заштите за елиминацију негативног утицаја и његово свођење у границе прихватљивости, као и услове за заштиту свих сектора животне средине, нарочито на здравље грађана, неопходно је процењивање утицаја предметног пројекта на животну средину кроз израду студије о процени утицаја на животну средину.

На основу утврђеног, увидом у документацију која је поднета, узимајући у обзир пројектоване капацитете и оне релевантне капацитете за одлучивање и критеријуме прописане, Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), где је за предметни пројекат потребна процена утицаја и израда студије о процени утицаја на животну средину према позицији Листа II. -Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, група 12 -инфраструктурни пројекти, тачка 13 -телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), овај орган је донео одлуку као у диспозитиву овога решења.

Поука о правном средству: Против овог решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и  заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења, односно обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси непосредно овом органу са уплаћеном републичком административном таксом у износу од 480,00 динара у корист Републике Србије, рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 57-240.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:

 1. Носиоцу пројекта
 2. Инспекцији за заштиту животне средине,
  Општинске управе општине Врбас
 1. Јавној књизи
 2. А р х и в и