pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: Славко Шуваков - сушара за житарице са пратећом опремом у Врбасу

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-15/2021-IV/05
Датум: 22.04.2021. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89 

Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Oдсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, решавајући по захтеву носиоца пројекта, СЛАВКО ШУВАКОВ из Врбаса, Народног фронта 112, у предмету одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, на основу члана 4. и 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016) и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о општинској управи („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019 и 28/2019), на основу овлашћења из решења начелника Општинске управе општине Врбас број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019. године, руководилац одељења Смиљана Томашевић, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о потреби процене утицаја на животну средину

I. УТВРЂУЈЕ СЕ да за Пројекат- изградња пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура- сушара за житарице са пратећом опремом, укупног капацитета 6t/h на локацији у Врбасу, Улица 1. реон број бб, на катастарској парцели број 1397/2 к.о. Врбас у својини носиоца пројекта, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
 

II. УТВРЂУЈЕ СЕ да носилац пројекта, СЛАВКО ШУВАКОВ из Врбаса, изведе пројекат и редовно експлоатише у свему у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. глaсник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. зaкoн, 72/2009 - др. зaкoн и 43/2011 - oдлукa УС) и другим посебним законима и прописима који уређују систем заштите животне средине и обезбеди и осигура одрживо управљање природним вредностима кроз мере и услове у току изградње, редовног рада предметног пројекта, престанку рада истог или у акцидентним ситуацијама:

 • Опште мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење (заштита вода, заштита земљишта, заштита ваздуха, заштита од буке и вибрације, управљање отпадом, ефикасно коришћење енергије, управњање хемикалијама и остале опште мере);
 • Мере у току извођења радова на изградњи;
 • Мере заштите у току редовног рада и експлоатисању сушаре;
 • Мере при престанку рада;
 • Мере које ће се предузети у случају акцидента (пожар или експлозија), као и мере отклањања последица у случају удесних ситуација.

 

III. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта СЛАВКО ШУВАКОВ из Врбаса, да на предметној локацији, у току редовног рада и по престанку истог, спроводи посебне, односно специфичне мере, у складу са посебним прописима, нормативима и стандардима, ради заштите сектора животне средине и то:

 • Све радове и активности извести у складу са техничком документацијом, издатим локацијским условима и условима имаоца јавних овлашћења;
 • Применити опште и посебне санитарне мере и услове;
 • Редовно одржавати и контролисати рад процесне опреме;
 • Предвидети одговарајућу опрему на усипном кошу за житарице у складу са најбољим доступним техникама, како би се спречило прекомерно ширење прашине током истресања житарица у усипни кош;
 • Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух при технолошком поступку сушења житарица, задовољава прописане граничне вредности;
 • Извршити озелењавање локације биљним врстама дугог вегетацијоног периода, високог раста и широке крошње.

 

IV. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта СЛАВКО ШУВАКОВ из Врбаса, да у току редовне експлоатације сушаре спроводи програм праћења утицаја на животну средину предметног пројекта који ће се реализовати, нарочито редовну контролу мерења емисија у ваздух на испусту сушаре преко овлашћене и акредитоване организације и да води редовну евиденцију о извршеним мерењима и извештаје редовно доставља надлежној инспекцији и Агенцији за заштиту животне средине по прописаној динамици.

 

О б р а з л о ж е њ е

Носилaц пројекта СЛАВКО ШУВАКОВ из Врбаса, поднео је дана 5.4.2021. године захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину Пројекта- изградња пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура- сушара за житарице са пратећом опремом, укупног капацитета  6t/h на локацији у Врбасу, Улица 1. реон број бб, на катастарској парцели број 1397/2 к.о. Врбас, у складу са чланом 4. и 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009).

Уз захтев су приложени уредно попуњен упитник за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и пратећа документација:

 • Копија Локацијских услова број ROP-VRB-22260-LOC-2/2020 од 14.12.2020. године, издатих од Општинске управе Врбас, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент,
 • Копија Идејног решења, број ИДР 35/20 од септембра 2020. године, израђено од Пројектни биро „Арт-термит“ из Врбаса, Ул.Ивана Милутиновића 89А,
 • Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање решења, таксиране на 2.100,00 дин. и 550,00 дин.

Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, овај орган је утврдио, да је носилац пројекта поднео уредан захтев, у предвиђеном року приложио сву потребну документацију у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) и пружио доказ о уплаћеним републичким административним таксама за подношење захтева и издавање решења, сагласно одредбама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, број 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 -усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађени дин. изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин. износ, 89/2019, 90/2019-испр, 98/2020 -усклађени дин. изн. и 144/2020).

Поступајући по поднетом захтеву, овај орган је Обавештењем од 07.04.2021. године, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину обавестило органе, организације и јавност о поднетом захтеву и приложеној документацији, огласнило јавни увид и дефинисало време и место јавног увида. Обавештење је постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас и надлежне МЗ у Врбасу и објављено на сајту https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs. Након јавног увида у трајању од десет дана констатовано је службеном Белешком од 19.04.2021. године, да није било интересената за јавни увид, примедби нити достављених мишљења.

Увидом у општи захтев и приложену документацију за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, утврђено је, да предметна сушара у оквиру комплекса за пријем, сушење и складиштење житарица (кукуруз, соја, јечам, пшеница и сунцокрет) у редовном режиму рада уз редовну контролу емисионих фактора и одржавање процесне опреме, неће битно утицати на околни простор. Све промене које могу настати су краткотрајног карактера, без ширег обима утицаја и кумулативних ефеката. Укупни пројектовани капацитет сушаре при максималном искоришћењу је 6t/h (144t/dan), што је занемарљивo у односу на граничне и релевантне капацитете за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у смислу прописаних критеријума.

Реализацијом предметног пројекта, поштујући законску регулативу, принципе добре пољопривредне праксе уз примену мера превенције, спречавања, отклањања и смањење потенцијалних штетних утицаја на животну средину, неће се значајније променути стање квалитета сектора животне средине на које исти може утицати. Редовном контролом могућих утицаја на секторе животне средине, обезбедиће се адекватно и благовремено реаговање у случају негативних утицаја из извора.

 • На основу утврђеног, увидом у документацију која је поднета, узимајући у обзир пројектоване капацитете и оне релевантне капацитете за одлучивање и критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), где за предметни пројекат није потребна процена утицаја и израда студије о процени утицаја на животну средину према позицији Листа II. -Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, група 9. - прехрамбена индустрија, тачка 15. -млинови и сушаре , овај Орган је донео одлуку као у диспозитиву овога решења.

Поука о правном средству: Против овог решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и  заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења, односно обавештења о донетом решењу.

Жалба се подноси непосредно овом органу са уплаћеном републичком административном таксом у износу од 480,00 динара у корист Републике Србије, рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 57-240.

 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:

 1. Носиоцу пројекта
 2. Инспекцији за заштиту животне средине,
  Општинске управе општине Врбас
 3. Јавној књизи
 4. Архиви