pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" доо -нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-11/2021-IV/05
Датум: 14.4.2021. године
ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животу средину пројекта- Нова опрема на постојећој базној станици  мобилне телефоније „НЦ10 НСУ10 НСЛ10 НСО10 ВРБАС“ на локацији у Врбасу, Ул. Кулски пут бб, на катастарској парцели број 5254 к.о. Врбас-град, укупне израчне снаге: за GSM900 систем конфигурације 4+4+4 излазна снага је 50 W по каналу, за UMTS2100 конфигурације 2+2+2 излазна снага је 36,3 W по каналу, за LTE1800 конфигурације 1+1+1 излазна снага је 72,4 W по каналу и за LTE800 конфигурације 1+1+1 излазна снага је 72,4 W по каналу, који је поднео носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ д.о.о. РЕГИЈА НОВИ САД- Извршна јединица Нови Сад из Новог Сада (МБ17162543), Улица народног хероја број 2, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-11/2021-IV/05 од 8.4.2021. године у складу са чланом 4. и 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину.