документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: "VIP MOBILE" dоо - базна станица мобилне телефоније у Змајеву

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-14/2021-IV/05
Датум: 7.4.2021. године
ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „VIP MOBILE“ d.о.о. из Београда, Улица Милутина Миланковића, преко пуномоћника, „Labing“ doo из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68 поднео овом Одељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Постављање базне станице  мобилне телефоније „НС2509_01_ НС Змајево_центар“ на локацији у Змајеву, Ул. Петра Драпшина 48, на звонику Српске православне цркве Светог Оца Николаја, на катастарској парцели број 995 к.о. Змајево,

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009). Исто ће бити објављено на интернет порталу Oпштине Врбас и постављено на огласне табле у Општинској управи Врбас и надлежној МЗ.