pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: "KАРНЕКС" доо- доградња система за наводњавање у Бачком Добром Пољу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-12/2021-IV/05
Датум: 19.3.2021. године
ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Доградња система за наводњавање „Бачко Добро Поље“ за наводњавање cc 120 ha пољопривредног земљишта у атару дела к.о. Равно Село и к.о. Бачко Добро Поље, на катастарским парцелама број: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033/1, 2033/4, 2034/2, 2021, 2006, 2007, 2008, 2009, 2022, 2023, 2339, 2340, 2341 и 2342  све у к.о. Равно Село (земљиште) и нa катастарским парцелама број: 2774 и 2773 к.о. Бачко Добро Поље и 4606, 4318, 4326, 4343, 4339, 4331, 4335, 4342, 4345, 4323, 4324, 4329, 4322 и 4319 све у к.о. Равно Село (локални путеви), који је поднео носилац пројекта „КАРНЕКС“ д.о.о. из Врбаса (МБ 08055904), Кулски пут 26, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-11/2021-IV/05 од 18.3.2021. године у складу са чланом 4. и 10. став 4. и 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да je за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем je утврђен обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину предметног пројекта и прописан крајњи рок за подношење захтева за сагласност исте студије.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину.