pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ЈП"ВРБАС-ГАС" доо -Изградња секундарне гасне мреже ниског притиска са мернорегулационим станицама G-100, G-160, G-650 у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-13/2021-IV/05
Датум: 25.2.2021. године
ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња секундарне гасне мреже ниског притиска са мернорегулационим станицама G-100, G-160 и G-650 на локацији у Врбасу, Блок “36“, Блок “44“ и Блок “45“, на деловима катастарских парцела број: 6296/1 и 6296/2 (јавна блоковска површина, блок бр. „36“), 10902 (улица Палих бораца), 7910 (парк), 10895 (улица Маршала Тита), 6328 (јавна блоковска површина, блок бр. „44“), 6317 (храм), 6307/7 (јавна блоковска површина, блок бр. „44“), 10900 (улица Густава Крклеца) и 7922/2 (јавна блоковска површина, блок бр. „45“) све у к.о. Врбас-град, који је поднео носилац пројекта ЈП “ВРБАС-ГАС” doo, из Врбаса, Козарачка 3, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-13/2021-IV/05 од 19.2.2021. године у складу са чланом 4. и 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016).

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину предметног пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10 , сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова у периоду од 15 дана од дана објављивања или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину.

 

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Смиљана Томашевић