pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину: ОПШТИНА ВРБАС-Изградња транспортног цевовода пречишћене воде II фаза деоница /Ш2/- Бачко Добро Поље /Ш5/ на територији општине Врбас

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-38/2019-IV/05
Датум: 19.12.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Изградња транспортног цевовода пречишћене воде II фаза деоница /Ш2/- Бачко Добро Поље /Ш5/ на територији општине Врбас, који је поднео носилац пројекта, ОПШТИНА ВРБАС, Маршала Тита 89, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-38/2019-IV/05 од 17.12.2019. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије o процени утицаја на животну средину. Истим Решењем су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 10, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).