документ Обавештење о пријему захтева за одлучивање број: 501-39/2019-IV/05 - Транспортни цевовод фаза III

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-39/2019-IV/05
Датум: 03.12.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, Општина Врбас, Маршала Тита 89, поднео овом Oдељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Изградња транспортног цевовода пречишћене воде III фаза деоница /Ш3/-Равно Село/Ш6/ на територији општине Врбас  на катастарским парцелама: 263/1, 1922/2, 1922/30, 1923/1, 1923/2, 1987/4,1924 к.о. Куцура;  4315, 4270, 4316, 4605, 4606, 4311/1, 4370, 355/1 к.о. Равно Село; 2772, 2604, 2773, 2774, 2776, 2605, 2777, 2778, 2780, 2779, 2781, 2604, 2766, 2606, 2601, 2600,2608, 2712, 1270, 1284/1, 1281/1, 1241/2, 2257/1к.о.Бачко Добро Поље;

3240, 4111, 4118, 3952, 4112, 3947/2, 3214, 4113,  3986, 4106, 3208, 3212, 3211, 3210, 4104, 3171, 4105/2, 4105/1, 2247, 2249, 2263, 2264, 632, 2220/2  к.о. Змајево

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 3, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) и биће објављено на интернет страници https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs и постављено на огласну таблу Општинске управе.