pdf Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину - 501-34/2019-IV/05

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-34/2019-IV/05
Датум: 27.11.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине  и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта-Постављање радио  базне станице мобилне телефоније „NS2118_03 NS_Vrbas_centar“ на локацији у Врбасу, Маршала Тита 93, на катастарској парцели број 7906 к.о. Врбас-град, који је поднео носилац пројекта “VIP MOBILE” doo из Београда, Милутина Миланковића бр. 1ж, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-34/2019-IV/05 од 22.11.2019. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, донета је одлука којом је утврђено, да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије. Истим Решењем је прописан обим и садржај предметне студије.

Увид у донето решење се може извршити у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, у периоду од 15 дана од дана објављивања, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

По овлашћењу в.д. Начелника,

Руководилац Одељења,
Смиљана Томашевић