документ Обавештење о поднетом захтеву: Гужвица Бојана-изградња економског објекта за узгој свиња у Бачком Добром Пољу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-35/2019-IV/05
Датум: 24.10.2019. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, Гужвица Бојана из Бачког Доброг Поља, Ивана Милутиновића 12, поднела овом Одељењу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња економског објекта за узгој свиња, на локацији у Бачком Добром Пољу, Ивана Милутиновића 12, на катастарској парцели број 502/1 к.о. бачко Добро Поље.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 3, сваког радног дана у дневном временском периоду од 10-13 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009) и биће објављено на сајту Oпштине Врбас.