pdf Обавештење о донетом решењу: "VIP MOBILE" dоо- радо базна станица у Врбасу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-33/2019-IV/05
Датум: 21.10.2019. године
ВРБАС 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину пројекта- Постављање радио базне станице „НС2111_03 НС_Врбас_Витал“ на локацији у Врбасу, Маршала Тита 1, на катастарској парцели број 5254 к.о. Врбас, GSM900/DCS1800/UMT2100/LTE800/LTE1800, мреже јавних мобилних телекомуникација, који је поднео носилац пројекта “VIP MOBILE” doo из Београда, Милутина Миланковића 1ж, донето Решење о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, број 501-33/2019-IV/05 од 16.10.2019. године.

Решењем о потреби процене утицаја на животну средину пројекта донета је одлука којом је утврђено, да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије и истим су прописане минималне мере за заштиту животне средине.

Увид у донето решење се може извршити року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања, у просторијама овог Одељења, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 1, сваког радног дана у временском периоду од 10-13 часова или преузети са https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs .

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).